Statut

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi ; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Richemont klub.
Skraćeni naziv Udruge je: Richemont klub.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Richemont kluba.

Članak 3.

Richemont klub je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Richemont klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je pravokutnog oblika dimenzija 3,5 x 1,3 cm s upisanim tekstom koji glasi: Richemont klub, Zagreb.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Direktor. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOV ANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi Richemont kluba su slijedeći:

 • organiziranje stručnjaka iz pekarstva i slastičarstva s namjerom promicanja i njegovanja razmjene mišljenja i ideja u pravcu podizanja kvalitete struke;
 •  poticanje veće kvalitete redovnog obrazovanja, kao i dopunskog i daljnjeg usavršavanja kadrova za pekarstvo i slastičarstvo;
 • organizirano djelovanje članova u pravcu formuliranja zajedničkih stavova prema normativnim i zakonskim inicijativama i rješenjima državnih i drugih organa u gospodarskoj djelatnosti pekarstva i slastičarstva;
 • organizirani transfer suvremenih ideja, znanja i tehnologija iz razvijenijih gospodarskih sustava, posebice iz zemalja s tradicionalno visokokvalitetnom pekarskom i slastičarskom proizvodnjom, odnosno iz zemalja gdje su organizirani nacionalni Richemont klubovi.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja ciljeva udruge Richemont klub organizira sljedeće djelatnosti:

 • – edukacijske seminare i druge oblike dopunskog i daljnjeg usavršavanja djelatnika u pekarstvu i slastičarstvu;
 •  rasprave o elementima zakonske i druge regulative koji se odnose na položaj pekarstva i slastičarstva u gospodarskom okruženju ;
 •  kvalitetnije i sustavnije utvrđivanje standarda kvalitete proizvoda;
 •  javne skupove i manifestacije radi populariziranja pekarske i slastičarske struke;
 • sajamske izložbe za svoje članove;
 •  suradnju s obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za pekarstvo i slastičarstvo;
 • studijska putovanja s ciljem upoznavanja s novim idejama i znanjima iz struke;
 •  izdavanje neprofitnih publikacija iz područja djelatnosti Udruge.

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

 •  pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,
 • izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 •  putem medija.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Richemont kluba može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, čije je zvanje ili zanimanje vezano za pekarsku, odnosno slastičarsku struku, a koja svojom izjavom prihvati Statut i izrazi želju za aktivnim djelovanjem na ostvarivanju ciljeva Richemont kluba.
Članovi Richemont kluba mogu biti redovni i pozivni.
Redovni članovi plaćaju jednokratnu upisninu i godišnju članarinu i imaju pravo odlučivanja.
Pozivni članovi su istaknuti pojedinci – stručnjaci iz obrazovnih institucija, drugih pekarsko-slastičarskih udruga i organizacija, organa državne uprave i predstavnici sponzora i podupiratelja djelatnosti Richemont kluba, koji nemaju obvezu plaćanja upisnine i članarine i nemaju pravo odlučivanja.
Prijedlog za prijem pozivnog člana mogu zajedničkom izjavom dati 3 (tri) člana Richemont kluba.
Odluku o prijemu u članstvo Richemont kluba donosi Predsjedništvo Richemont kluba, a na prijedlog Komisije za prijem i opoziv članova Richemont kluba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi direktor Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Visinu jednokratne upisnine i godišnje članarine određuje Skupština Richemont kluba.

Članak 12.

 • Prava, obveze i odgovornosti članova su:
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 •  plaćanje članarine.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Članstvo u Richemont klubu prestaje dragovoljnim istupom temeljem pisane izjave ili odlukom Predsjedništva Richemont kluba o isključenju člana, a na prijedlog Komisije za prijem i opoziv članova Richemont kluba.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjedništvo Richemont kluba, a na prijedlog Komisije za prijem i opoziv članova.
Odluka o isključenju člana može se donijeti ako radna tijela i Predsjedništvo Richemont kluba utvrde da član ne pridonosi ostvarivanju ciljeva Richemont kluba, ili je njegovo ponašanje i djelovanje protivno Statutu i Kodeksu časti Richemont kluba.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 14.

Richemont klub je član Međunarodnog Richemont kluba (IRC) sa sjedištem u Luzernu, u Švicarskoj.
Udruga se može udružiti i u druge saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Richemont kluba.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 •  Nadzorni odbor
 •  Komisija za izbor i opoziv članova

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština Richemont kluba je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Richemont kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Na početku sjednice Skupština bira zapisničara koji potpisuje zapisnik.

Članak 21.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je u zakazano vrijeme nazočna natpolovična većina redovnih članova Skupštine.
Ako Skupštini u zakazano vrijeme nije nazočna natpolovična većina redovnih članova, Skupština se odgađa za 30 (trideset) minuta, s tim da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje jedna trećina redovnih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova.

Članak 22.

 • Skupština Udruge:
 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • donosi odliku o visini jednokratne upisnine i godišnje članarine,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
 •  odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • bira i razrješuje dužnosti Direktora te članove Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Richemont kluba.

Članak 24.

Predsjedništvo Richemont kluba čini ukupno 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) bira Skupština, a direktor je član Predsjedništva po funkciji.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 25.

Predsjedništvo:

 • bira i imenuje predsjednika i potpredsjednika Udruge;
 • bira predsjednike radnih tijela – komisija Richemont kluba;
 • saziva Skupštinu Udruge;
 • utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
 • odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 •  imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 26.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca.

Članak 27.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 29.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.
Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Predsjedništva.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 30.

Predsjednika Udruge bira Predsjedništvo na mandat od 1 (jedne) godine.
Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
– rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,

POTPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Predsjedništvo na mandat od 1 (jedne) godine.


DIREKTOR UDRUGE

Članak 32.


Direktora Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Direktor Udruge vodi Registar članova.
Direktor:

 •  operativno provodi odluke Skupštine i Predsjedništva

 • zastupa Udrugu

 •  odgovoran je za financijsko poslovanje Richemont kluba

 • zamjenjuje predsjednika i potpredsjednika Richemont kluba u odsutnosti

 •  sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge

 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.


KOMISIJA ZA PRIJEM I OPOZIV ČLANOVA

Članak 33.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Komisija za prijem i opoziv članova, sastavljena od 3 (tri) člana, koje bira i opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor, ili najmanje 1/5 članova Skupštine.
Mandat članova Komisije za prijem i opoziv članova traje četiri godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena

 • isključenje iz Udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Komisije za prijem i opoziv članova.

Članak 34.

Protiv odluke Komisije za prijem i opoziv članova može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

 • nekretnine i pokretne stvari udruge,

 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, može se prenijeti na domaću pravnu osobu koja je osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, a u skladu sa Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruge.

Članak 39.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 41.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu, 30.09.2015. godine.

Ivan Parać

PREDSJEDNIK RICHEMONT KLUBA

Posjetite nas na facebooku

Richemont klub Hrvatska
Bani 100, 10010 Zagreb
Tel: +385 1 66 22 608
Fax: +385 1 660 80 40