Povijest kluba

U Zagrebu je, u poslovnoj zgradi TIM ZIP-a, 26. studenog 2002. godine, održana konstituirajuća sjednica Inicijativnog odbora za osnivanje udruge “Richemont klub”. Inicijator osnivanja kluba, predsjednik Uprave TIM ZIP-a, Vladimir Bulić pozvao je na osnivačku sjednicu slijedeću gospodu uvažavajući pritom renome međunarodnog Richemont udruženja i značaj inicijative za osnivanje Kluba u našoj sredini, te načelo regionalne zastupljenosti: Huseina Ahmovića – KLAS, Sarajevo, Dragutina Barišića – MLINAR, Zagreb, Višnju Cukrov – KRKA, Šibenik,Stjepana Đumlijana – ĐUMLIJAN, Kašina,Anđu Falamić – Valko PIK Valpovo,Velimira Ferića, P.C. TENA-ĐAKOVŠTINA, Đakovo, Josipa Mihca – P.J. PEKARSTVO PODRAVKA, Koprivnica, Ivana Paraća – PAN PEK, Zagreb, Taiba Tafru – KLAS, Sarajevo, Duju Todorića – ZP KLARA, Zagreb, Ivana Validžića – FRUMENTUM, Zagreb, Stjepana Vargu – ČAKOVEČKI MLINOVI, Čakovec, Ivicu Babića – PEKARA BABIĆ, Split, Damira Jukića – LI-PEK, Livno, Marina Pilata – CONCENTTINO, Poreč, Doru Ravnić, PIK RIJEKA i Dragu Zeleniku – ŽITOPROMET, Mostar.

Nakon rasprave u kojoj su svi prisutni, bez izuzetaka biranim riječima pohvalili inicijativu i izrazili spremnost da se aktivno uključe u organiziranje i budući rad kluba, jednoglasno su donešene odluke o izboru Dragutina Barišića za predsjednika i Željka Rupića iz poduzeća TIM PUBLIC, za tajnika Inicijativnog odbora. Formirane su i četiri radne grupe od po četiri člana koje su pripremile materijale za osnivačku skupštinu Richemont kluba. Logistiku za sve aktivnosti u vezi s pripremnim radnjama odboru su davali djelatnici TIM ZIP-a.

Osnivačka skupština Richemont kluba Nakon tri mjeseca ozbiljnog rada članovima Inicijativnog odbora po radnim grupama, koje su pripremile sve potrebne materijale, 27. veljače 2003. godine, u poslovnoj zgradi TIM ZIP-a, održana je sjednica osnivačke skupštine RICHEMONT KLUBA na kojoj je udruga i službeno utemeljena. Osnivačkoj su skupštini, pored članova inicijativnog odbora i predstavnika tvrtke domaćina, prisustvovali i gosti iz inozemstva,HENRI SCHUMACHER, predsjednik Međunarodnog Richemont Club- a i direktor Richemont škole u Luzernu i WERNER HÜRLIMANN, glavni predavač u Richemont školi, koji su pozdravili osnivanje 15. po redu Richemont kluba u Europi. Na skupštini su jednoglasno usvojeni Statut udruge i Program rada za 2003. godinu kao i deklaracija Međunarodnog Richemont Club-a.

Za članove predsjedništva Richemont kluba izabrani su Husein Ahmović, Dragutin Barišić, koji je kasnije na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva izabran za predsjednika Kluba, Višnja Cukrov, Damir Jukić, Ivan Parać i Stjepan Varga. Za predsjednike komisija izabrani su Josip Mihac za predsjednika Komisije za tehnološki razvoj i standarde, Velimir Ferić za predsjednika Komisije za rad s mladima, Taib Tafro za predsjednika Komisije za marketing, Josip Plodinec za predsjednika Komisije za međunarodnu suradnju, Stjepan Đumlijan za predsjednika Komisije za prijem i opoziv članova.

INICIJATIVNI ODBOR

1. Husein Ahmović – KLAS d.d. Sarajevo
2. Ivica Babić – PEKARA BABIĆ d.o.o. Split
3. Dragutin Barišić – MLINAR d.d., Zagreb
4. Višnja Cukrov – KRKA d.o.o. Šibenik
5. Stjepan Đumlijan – ĐUMLIJAN d.o.o., Kašina
6. Marin Erceg – ZP KLARA d.d., Zagreb
7. Anđa Falamić – Valko d.o.o., PIK VALPOVO d.d., Valpovo
8. Velimir Ferić – P.C.TENA, ĐAKOVŠTINA d.d. Đakovo
9. Damir Jukić – LIPEK d.o.o., Livno
10. Josip Mihac, PJ PEKARSTVO PODRAVKA d.d., Koprivnica
11. Ivan Parać, PAN PEK d.o.o., Zagreb
12. Marino Pilato, CONCENTINO d.o.o., Poreč
13. Dora Ravnić, PIK RIJEKA d.d., Rijeka
14. Taib Tafro, KLAS d.d., Sarajevo
15. Ivan Validžić, FRUMENTUM d.o.o., Zagreb
16. Stjepan Varga, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d., Čakovec
17. Drago Zelenika, ŽITOPROMET d.d., Mostar
Image

Razlozi za članstvo

Iskustvo

Richemont klub je međunarodna udruga s najvećim iskustvom u pekarskoj i slastičarskoj djelatnosti.

Usavršavanje

Poticanje kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja mladih naraštaja, jedna je od temeljnih zadaća Kluba.

Razmjena

Razmjena znanja i iskustva s nacionalnim i međunarodnim članovima Kluba uvelike doprinosi nadogradnji vlastitih spoznaja i vještina potrebnih za konkurentnost na tržištu.

Stručna događanja

Brojne nove mogućnosti i ideje otvaraju se aktivnim sudjelovanjem na stručnim događanjima.

Pravo sudjelovanja

Članovi Kluba imaju pravo prisustvovati svim stručnim događanjima u organizaciji Međunarodnog i nacionalnih klubova.

Podrška

Članovi kluba međusobno podržavaju i pomažu sve pozitivne ideje i aktivnosti u svrhu boljeg pozicioniranja i unapređenja struke.

Postanite član

Deklaracija

Ciljevi

 • Stvaranje i razvijanje zajedničkih ideja, kao i poticanje suradnje među svim članovima udruženim u nacionalne klubove, a aktivnim u svim branšama pekarstva, slastičarstva i slično.
 • Učvršćivanje sljedećih načela: iskrenost pravednost  kvaliteta.
 • Suradnja klubova na temelju prijateljstva, razumijevanja i solidarnosti. 
 • Stvaranje foruma za otvorene i iskrene rasprave s ciljem poboljšanja stručnih kvalifikacija i informiranja članova o njima.
 • Poštivati i promicati ideju Richemonta prema deset pravila ponašanja, odnosno Kodeksu časti Međunarodnog Richemont kluba.
 • Poticati i voditi mlade prema kvalitetnom razmišljanju.
 • Ponašati se sukladno osnivačkim aktima i odgovorno se odnositi prema obvezama člana Međunarodnog Richemont kluba (IRC).Bit i svrha

Namjera Međunarodnog Richemont kluba je ujedinjavanje nacionalnih klubova. Njegovi članovi potiču iz poduzetništva ili iz stručnih škola i uključuju i osobe s posebnim stručnim znanjem. Njihova je zajednička namjera promicati i njegovati razmjenu mišljenja između članova u tuzemstvu i inozemstvu.

Deset pravila ponašanja – KODEKS ČASTI

Kao član Međunarodnog Richemont kluba smatram svojom obvezom:

 1. Svojim časnim ponašanjem služiti kao uzor drugima te biti tolerantan i solidaran.
 2. Težiti za uspjehom, ali ne na uštrb časti, i ne postizati prednosti prijevarom ili sumnjivim sredstvima.
 3. Biti svjestan da nikad ne povećavam vlastitu dobrobit na štetu drugog člana Kluba. Odnosit ću se pravedno prema sebi i svojim kolegama u Klubu.
 4. Ako postoji sumnja o mojim pravima, o mom držanju u profesiji ili u mojim socijalnim odnosima, neću oklijevati da uklonim te sumnje čak i na svoju štetu.
 5. Smatrati prijateljstvo ciljem, a ne sredstvom. Razumjeti da pravo prijateljstvo nije ovisno o pruženim uslugama, nego da se pomoć pruža na temelju prijateljstva i treba je prepoznati kao takvu.
 6. Ispunjavati svoje obveze prema IRC i zajednici s ciljem njegovanja i poštivanja filozofije Richemonta.
 7. Podupirati stručno svoje klupske kolege.
 8. Oprezno i konstruktivno kritizirati, ali velikodušno hvaliti.Razvijati, a ne rušiti.
 9. Kao član Richemonta biti korektan i tolerantan, stalno spreman dati najbolje i predstavljati filozofiju Richemonta kao znak dostojanstva i kvalitete.

Statut

Detaljnije o Statutu

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi ; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Richemont klub.
Skraćeni naziv Udruge je: Richemont klub.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Richemont kluba.

Članak 3.

Richemont klub je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Richemont klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je pravokutnog oblika dimenzija 3,5 x 1,3 cm s upisanim tekstom koji glasi: Richemont klub, Zagreb.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Direktor. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOV ANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi Richemont kluba su slijedeći:

 • organiziranje stručnjaka iz pekarstva i slastičarstva s namjerom promicanja i njegovanja razmjene mišljenja i ideja u pravcu podizanja kvalitete struke;
 •  poticanje veće kvalitete redovnog obrazovanja, kao i dopunskog i daljnjeg usavršavanja kadrova za pekarstvo i slastičarstvo;
 • organizirano djelovanje članova u pravcu formuliranja zajedničkih stavova prema normativnim i zakonskim inicijativama i rješenjima državnih i drugih organa u gospodarskoj djelatnosti pekarstva i slastičarstva;
 • organizirani transfer suvremenih ideja, znanja i tehnologija iz razvijenijih gospodarskih sustava, posebice iz zemalja s tradicionalno visokokvalitetnom pekarskom i slastičarskom proizvodnjom, odnosno iz zemalja gdje su organizirani nacionalni Richemont klubovi.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja ciljeva udruge Richemont klub organizira sljedeće djelatnosti:

 • – edukacijske seminare i druge oblike dopunskog i daljnjeg usavršavanja djelatnika u pekarstvu i slastičarstvu;
 •  rasprave o elementima zakonske i druge regulative koji se odnose na položaj pekarstva i slastičarstva u gospodarskom okruženju ;
 •  kvalitetnije i sustavnije utvrđivanje standarda kvalitete proizvoda;
 •  javne skupove i manifestacije radi populariziranja pekarske i slastičarske struke;
 • sajamske izložbe za svoje članove;
 •  suradnju s obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za pekarstvo i slastičarstvo;
 • studijska putovanja s ciljem upoznavanja s novim idejama i znanjima iz struke;
 •  izdavanje neprofitnih publikacija iz područja djelatnosti Udruge.

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

 •  pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,
 • izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 •  putem medija.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Richemont kluba može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, čije je zvanje ili zanimanje vezano za pekarsku, odnosno slastičarsku struku, a koja svojom izjavom prihvati Statut i izrazi želju za aktivnim djelovanjem na ostvarivanju ciljeva Richemont kluba.
Članovi Richemont kluba mogu biti redovni i pozivni.
Redovni članovi plaćaju jednokratnu upisninu i godišnju članarinu i imaju pravo odlučivanja.
Pozivni članovi su istaknuti pojedinci – stručnjaci iz obrazovnih institucija, drugih pekarsko-slastičarskih udruga i organizacija, organa državne uprave i predstavnici sponzora i podupiratelja djelatnosti Richemont kluba, koji nemaju obvezu plaćanja upisnine i članarine i nemaju pravo odlučivanja.
Prijedlog za prijem pozivnog člana mogu zajedničkom izjavom dati 3 (tri) člana Richemont kluba.
Odluku o prijemu u članstvo Richemont kluba donosi Predsjedništvo Richemont kluba, a na prijedlog Komisije za prijem i opoziv članova Richemont kluba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi direktor Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Visinu jednokratne upisnine i godišnje članarine određuje Skupština Richemont kluba.

Članak 12.

 • Prava, obveze i odgovornosti članova su:
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 •  plaćanje članarine.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Članstvo u Richemont klubu prestaje dragovoljnim istupom temeljem pisane izjave ili odlukom Predsjedništva Richemont kluba o isključenju člana, a na prijedlog Komisije za prijem i opoziv članova Richemont kluba.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjedništvo Richemont kluba, a na prijedlog Komisije za prijem i opoziv članova.
Odluka o isključenju člana može se donijeti ako radna tijela i Predsjedništvo Richemont kluba utvrde da član ne pridonosi ostvarivanju ciljeva Richemont kluba, ili je njegovo ponašanje i djelovanje protivno Statutu i Kodeksu časti Richemont kluba.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 14.

Richemont klub je član Međunarodnog Richemont kluba (IRC) sa sjedištem u Luzernu, u Švicarskoj.
Udruga se može udružiti i u druge saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Richemont kluba.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 •  Nadzorni odbor
 •  Komisija za izbor i opoziv članova

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština Richemont kluba je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Richemont kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Na početku sjednice Skupština bira zapisničara koji potpisuje zapisnik.

Članak 21.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je u zakazano vrijeme nazočna natpolovična većina redovnih članova Skupštine.
Ako Skupštini u zakazano vrijeme nije nazočna natpolovična većina redovnih članova, Skupština se odgađa za 30 (trideset) minuta, s tim da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje jedna trećina redovnih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova.

Članak 22.

 • Skupština Udruge:
 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • donosi odliku o visini jednokratne upisnine i godišnje članarine,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
 •  odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • bira i razrješuje dužnosti Direktora te članove Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Richemont kluba.

Članak 24.

Predsjedništvo Richemont kluba čini ukupno 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) bira Skupština, a direktor je član Predsjedništva po funkciji.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 25.

Predsjedništvo:

 • bira i imenuje predsjednika i potpredsjednika Udruge;
 • bira predsjednike radnih tijela – komisija Richemont kluba;
 • saziva Skupštinu Udruge;
 • utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
 • odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 •  imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 26.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca.

Članak 27.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 29.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.
Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Predsjedništva.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 30.

Predsjednika Udruge bira Predsjedništvo na mandat od 1 (jedne) godine.
Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
– rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,

POTPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Predsjedništvo na mandat od 1 (jedne) godine.


DIREKTOR UDRUGE

Članak 32.


Direktora Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Direktor Udruge vodi Registar članova.
Direktor:

 •  operativno provodi odluke Skupštine i Predsjedništva

 • zastupa Udrugu

 •  odgovoran je za financijsko poslovanje Richemont kluba

 • zamjenjuje predsjednika i potpredsjednika Richemont kluba u odsutnosti

 •  sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge

 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.


KOMISIJA ZA PRIJEM I OPOZIV ČLANOVA

Članak 33.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Komisija za prijem i opoziv članova, sastavljena od 3 (tri) člana, koje bira i opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor, ili najmanje 1/5 članova Skupštine.
Mandat članova Komisije za prijem i opoziv članova traje četiri godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena

 • isključenje iz Udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Komisije za prijem i opoziv članova.

Članak 34.

Protiv odluke Komisije za prijem i opoziv članova može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

 • nekretnine i pokretne stvari udruge,

 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, može se prenijeti na domaću pravnu osobu koja je osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, a u skladu sa Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruge.

Članak 39.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 41.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu, 30.09.2015. godine.

Ivan Parać

PREDSJEDNIK RICHEMONT KLUBA

Upoznajte naš tim

PREDSJEDNIŠTVO RICHEMONT KLUBA

Vladimir Bulić
Vladimir BulićDirektor
TIM ZIP d.o.o, Zagreb
Svjetlana Makaj
Svjetlana MakajPredsjednica
EKOS PEKARNICA d.o.o., Varaždin
Stjepan Vincek
Stjepan VincekPotpredsjednik
SLASTIČARNICA VINCEK, Zagreb
Ivan Parać
Ivan ParaćČlan
PAN-PEK d.o.o., Zagreb
Josip Plodinec
Josip PlodinecČlan
PLODINEC d.o.o., Sisak
Renata Kruhan
Renata KruhanČlanica
PEKARNA ZEMLJIČ, Bregana
Stjepan Varga
Stjepan VargaČlan
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d., Čakovec

NADZORNI ODBOR

Marin Krešić
Marin KrešićPredsjednik
MLINI d.o.o.,Čapljina
Miro Drempetić
Miro DrempetićČlan
FANOLA d.o.o, Kloštar Ivanić
Marino Pilato
Marino PilatoČlan
CONCETTINO, Poreč

Članovi

Bosiljko Stanić

OffLine
Bosiljko Stanić
BOSO d.o.o.
H.D.Genschera 22B

Drago Živković

OffLine
Drago Živković
MAXI d.o.o.
VIII ulica broj 44

Erio Zahirović

OffLine
Erio Zahirović
RADNIK OPATIJA d.d.
43 Istarske divizije bb

Ivan Parać

OffLine
Ivan Parać
PAN-PEK d.o.o.
Planinska 2c

Josip Plodinec

OffLine
Josip Plodinec
PLODINEC d.o.o.
Seljine brigade 43

Korado Soldatić

OffLine
Korado Soldatić
BRIOŠ TIM d.o.o.
Poduzetnička zona 23

Krunoslav Mikelec

OffLine
Krunoslav Mikelec
PEKARA DUBRAVICA d.o.o.
Avenija Marina Držića 4

Marin Krešić

OffLine
Marin Krešić
MLINI d.o.o.
Struge bb

Marino Pilato

OffLine
Marino Pilato
Concettino
Glagoljaška 12

Miro Drempetić

OffLine
Miro Drempetić
FANOLA d.o.o.
K.Tomislava 30

Monika Majcen

OffLine
Monika Majcen
SLASTIČARNA "MONIKA"
Ljudevita Gaja 62 A

Renata Kruhan

OffLine
Renata Kruhan
PEKARNICA ZEMLJIČ
Žumberački put 1

Stjepan Varga

OffLine
Stjepan Varga
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
Mlinska 1

Stjepan Vincek

OffLine
Stjepan Vincek
SLASTIČARNICA VINCEK d.o.o.
Zvonimira 7

Svjetlana Makaj

OffLine
Svjetlana Makaj
EKOS PEKARNICA d.o.o.
V. Nazora 2

Vladimir Bulić

OffLine
Vladimir Bulić
TIM ZIP d.o.o.
Bani 100

Počasni članovi

Richemont klub Hrvatska

Bani 100, 10010 Zagreb

Tel: +385 1 66 22 608

Fax: +385 1 660 80 40

e-mail: richemont@richemont.hr